การปฏิเสธความรับผิดชอบของเว็บไซต์

TOLF.com เป็นเว็บไซต์เพื่อให้บริการของมูลนิธิ แม้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ เราไม่รับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และ/หรือ ทันต่อเหตุการณ์

รายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ มีไว้เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพแต่อย่างใด TOLF.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ สิ่งที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการเสนอแนวคิด และแนวทางเท่านั้น โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ หากมีความจำเป็น

เราอนุญาตให้ท่านสามารถดาวน์โหลด และเก็บข้อมูลชั่วคราวของหน้าเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์นานาชาติ การผลิตซ้ำ การเก็บรักษาถาวร หรือการนำไปใช้ต่อ ของข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TOLF.com ก่อน

ลิงค์บางลิงค์ในเว็บไซต์นี้ อาจนำทานไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่น ทาง TOLF.com เพิ่มลิงค์เหล่านี้ไว้ เพื่อความสะดวกของท่านในการใช้งาน การเพิ่มลิงค์เหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าทางเรารับผิดชอบ หรือสนับสนุน ข้อมูลหรือเจ้าของเว็บไซต์นั้น ๆ (อาจมีข้อยกเว้นบางกรณี)

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลตามที่ปรากฏ ไม่มีการรับประกันทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด และห้ามการผลิตซ้ำ การเผยแพร่ การแจกจ่าย และ/หรือ การส่งสัญญานซ้ำ ของข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TOLF.com